Kako izgleda reciklaža otpada u Sarajevu

Štampa
Kategorija: Zanimljivosti
Datum objavljivanja

 

Mirnes H. 12.09.2007

U gradu Sarajevu već niz godina, uočljiva su poboljšanja komunalnih usluga, pogotovo kad je u pitanju segment upravljanja komunalnim otpadom. Od niz novina u ovom segmentu radi se i na uspostavljanju sistema reciklaže otpada. Ovdje nam je cilj prestaviti moderni sistem reciklaže otpada koji je počeo da se uspostavlja u gradu Sarajevu

 

Na razvijanju sistema reciklaže otpada u Kantonu Sarajevo uspješno rade KJKP "RAD", Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, NVO "Ekotim", a značajnu finanasijsku pomoć pružila Delegacije Evropske Komisije kroz CARDS projekte.

Ovako izgledaju posude za odvojeno sakupljanje otpada koje možete vidjeti na ulicama Sarajeva u velikom broju i bit će ih sve više. To su kontejneri kao i obični, zapremine 1100 litara, ali imaju poklopce plave i žute boje i na poklopcima otvore prilagođene za određenu vrstu otpada. Osim ovih velikih kontejnera koriste se plastične kante zapremine 240 litara u tri boje: plava, žuta i siva.

 

 

 

Razdvojeni otpada iz ovih kontejnera prazni i odovozi posebno vozilo koje nema na sebi presu.

 

 

 

 

Otpad se ne presuje prije transporta jer je potrebno da prođe kroz sortirnicu otpada da bi se dodatno razvrstao i da bi se izdvojio otpad koji ne pripada određenim vrstama.

 

 

Sortirnica otpada

 

Pošto se nesavjesni građani ne pridržavaju pravila, tako da u ovim kontejnerima bude i otpada koji ne pripada toj vrsti, reciklaža ima još jedan proces, a to je sortiranje. U februaru 2007 na prostoru sanitarne  deponije otpada Smiljevići, u hali namjenski izgrađenoj, instalisana je nova moderna oprema za sortiranje otpada. Zbog higjenskih uslova odlučeno je da se na sortirnicu otpada doprema samo otpada iz kontejnera za odvojeno sakupljanje, iako sortirnica ima i veće kapacitete.

 

Pristigli otpad istresa se na betonsku površinu, zatim mašina/kran otpad ubacuje u „sjekač kesa", potom se otpad uz pomoć kosih pokretnih traka podiže na pokretne trake za razdvajanje na kojima se ručno razdvaja/selektuje. 

Pokretna traka je smještena u prostoriji/kabini sa ventilacijom koja je izdignuta 3 metra iznad nivoa, a ispod te prostorije se nalaze tri zidom odjeljena prostora u koje dospijeva razdvojeni otpada. Otpad koji se ne odvoji, odnosno otpad koji nema uslova za recikliranja, odvozi se i deponuje na deponiju.

Ovisno o količini pristiklog otpada, otpad razdvojen na frakcije izgleda ovako:
Razvdojeni otpad po vrstama (papir, karton, PET ambalaža, limenke, plastične folije i dr.) ide na hidrauličnu presu gdje se presuje, odnosno balira u bale određenih dimanzija radi lakšeg transporta. Baliran otpad se kraće vrijeme skladišti i potom ide na tržište.

Reciklažna presa

 

U dosadašnjim projektima sljedeća sarajevska naselja su dobila posude (kontejnere ili kante) za odvojeno sakupljanje otpada: 


Naselje Lužani (Ilidža) - u ovom naselju na 41 lokacije nalaze se 123 kante zapremine 240 litara, u tri boje (plava za papir i karton, žuta za PET ambalažu i limenke i crna za ostali otpad.

 

Ulica Skender Kulenović (Općina Stari Grad) nalazi se 20 kanti za odvojeno sakupljanje otpada Olimpijsko Selo (Mojmilo), odnosno ulice Olompijska i Trg grada Barselone - na 11 lokacija nalaze se 30 kontejnera zapremine 1100 litara. 

Područje Općine Novo Sarajevo (područje od Mosta Suade Dilberović i Olge Sučić do naselja Otoka) - na 157 lokacija nalazi se 300 kontejnera
U dvorištima 32 osnovnih škola nalazi se 96 kontejnera, te na ovaj način svi projekti reciklaže otpada imaju i edukativni karakter. Kroz dosadašnje projektne aktivnosti NVO „Ekotim", sve škole koje u svom dvorištu imaju kontejnere za reciklaža i škole koje se nalaze u stambenim područjima gdje su postavljeni kontejneri, učenici tih škola su obuhvaćeni raznim programima edukacije koje provodi ovo udruženje.

Ukupno je postavljeno 426 kontejnera i 143 kante. 

 

Share
© 2023 Ekotim. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.
Tuesday the 5th.
Copyright 2012

©

Powered by Joomla! and Top rated online poker sites